mylife Clickfine AutoProtect - Enjoy prevention

AutoProtect Box Main Picture
  • Innovativ låsmekanism för skydd mot nålsticksskador
  • Uppfyller kraven i direktivet 2010/32/EU, § 4, artikel 71
  • Kanylen döljs av en blå skyddshylsa för ökad trygghet
  • Speciell silikonytbehandling för maximal injektionskomfort
  • Passar alla ledande märken av injektionspennor2, och finns i längderna 5 mm och 8 mm

1 Rådets direktiv 2010/32/EU om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.
2 Se listan med injektionspennor som kan användas på förpackning en till pennkanylerna mylife Clickfine AutoProtect eller kompatibilitet.

mylife Clickfine AutoProtect Enjoy prevention

Clickfine AutoProtect - Image movie

Broschyr för fackpersonal

Ladda ned mylife AutoProtect-broschyren.

Livet har redan tillräckligt med risker

Varje år skadas miljoner människor i världen av använda kanyler – bland annat inträffar fler än en miljon stickskador av kanyler bara i EU.3 Vårdpersonal är särskilt utsatt för risk för stickskador. Infektionsrisken kan lätt undvikas med mylife Clickfine AutoProtect-pennkanylen från Ypsomed.

Vi bryr oss om din säkerhet

Med det innovativa och patenterade låssystemet minskar mylife Clickfine AutoProtect signifikant risken för stickskador, och uppfyller därmed kraven i direktivet 2010/32/EU, § 4, artikel 71 Pennkanylen mylife Clickfine AutoProtect har en säkerhetsmekanism med följande egenskaper:

  • Inbyggd i systemet
  • Automatiskt låsning omedelbart efter injektionen
  • En röd indikator visar att den är låst
  • Synlig kanylspets underlättar förfyllning
  • Låsningen täcker kanylen permanent så att upprepad användning förhindras

2010/32/EU §4, artikel. 7  
Stöder genomförandet av paragraf 4, artikel 7 i rådets direktiv 2010/32/EU från den 10 maj 2010 om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.

Egenskaper med högsta kvalitet Upplev tillförlitlig komfort

Easy Flux

Medicinsk kanyl av högsta kvalitet med tunnväggsteknologi möjliggör lätt och optimalt flöde av läkemedel på grund av den stora inner- diametern.

Easy Glide

Speciell silikonytbehandling ger konstanta glidegenskaper och mjukt inträngande.

Pålitlig säkerhet och enkelhet

AutoProtect Function 1

mylife Clickfine AutoProtect med skyddshylsa.

AutoProtect Function 2

Före injektion: kanylen skyddas av skyddshylsan.

AutoProtect Function 3

Under injektion: skyddshylsan frigör kanylen.

AutoProtect Function 4

Efter injektion: automatisk låsning och röd låsindikator.

1 Rådets direktiv 2010/32/EU om förebyggande av stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården.
3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

mylife Clickfine AutoProtect Användning

Så fungerar kanylen

Application AutoProtect – Remove protective foil

Avlägsna skyddsfolien.

Application AutoProtect – click the pen needle straight onto the injection pen

Klicka fast (eller skruva fast) mylife Clickfine AutoProtect absolut rakt på injektionspennan. Skruva för att fästa kanylen. Kanylen sitter fast ordentligt när den är påskruvad, även om du inte känner ett tydligt stopp.

Application AutoProtect – Keep pen needle straight when attaching

Undvik att klicka snett.

Application AutoProtect – Remove protective cap

Avlägsna skyddshatten. Den röda låsindikatorn är inte synlig.

Application AutoProtect – Priming Test

Innan du utför funktionstestet följer du bruksanvisningen för din injektionspenna. Dosera enligt läkarens / vårdpersonalens anvisningar.

Application AutoProtect – Don't practice any pressure on the dose button during insertion

Tryck inte på doseringsknappen medan nålen sätts in.

Application AutoProtect – Insert injection at 90° angle to the desired injection site

Sätt injektionspennan absolut lodrätt i 90° vinkel mot det valda stickstället. För att undvika att injicera i en muskel kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck.

Application AutoProtect – Exert a gentle pressure until the blue sleeve is no longer visible

Tryck lätt på injektionspennan tills den blå skyddskåpan inte längre är synlig.

Application AutoProtect – Press the dose button

Tryck nu på doseringsknappen och ge injektionen långsamt. Låt kanylen vara kvar i fettväven och räkna långsamt till tio.

Application AutoProtect – Remove the injection pen while keeping it straight

Avlägsna injektionspennan lodrätt från injektionsstället. Den blå skyddskåpan låses automatiskt och den röda låsindikatorn blir synlig.

Application AutoProtect – Unscrew the pen needle from injection pen

Skruva av mylife Clickfine AutoProtect pennkanylen från injektionspennan.

Kassera kanylen på ett säkert sätt och i enlighet med lokala föreskrifter.

mylife Clickfine AutoProtect Kanyllängder

Färgkodning för enkel identifiering av olika kanyllängder

Pennkanylerna mylife Clickfine AutoProtect finns i två olika längder: 5 mm och 8 mm. 5 mm-kanylen kan användas utan hudvecksteknik för att minska risken att vårdgivaren sticker sig under injektionen.3

Pennkanylerna Kanylen diameter Kanyllängder
mylife Clickfine Autoprotect 5 31G / 0,25 mm 5 mm
mylife Clickfine Autoprotect 8 29G / 0,33 mm 8 mm

3 K. Strauss and WISE Consensus Group: WISE recommendations to ensure the safety of injections in diabetes. Diabetes & Metabolism. 2012, 38, S2–S8, Supplement 1.

Kompatibilitet

Pennkanylerna mylife Clickfine AutoProtect är testade enligt ISO 11608-2:2012, och är fullt fungerande och ger bättre säkerhet när de används med de injektionspennor som anges på kanylförpackningen.

Observera:

Insulinpennor

AstraZeneca Ltd.
Byetta® Pen
Berlin Chemie AG
BerliPen® areo 2
BerliPen® JUNIOR
Eli Lilly and Company
LYUMJEV™ Tempo Pen™
Kwik Pen® LYUMJEV™
HumaPen® Luxura HD
HumaPen® Savvio
KwikPen®
KwikPen® Humalog U-200
KwikPen® Abasaglar
Novo Nordisk A/S
NovoPen® 4
NovoPen® 5
NovoPen® 6
NovoPen® Echo
FlexPen®
FlexTouch®
Victoza®
Saxenda® Pen
FlexTouch® Ryzodeg
FlexTouch® Xultophy
FlexTouch® Levemir
FlexTouch® Tresiba U-100
FlexTouch® Fiasp®
Sanofi
AllStar®
ClikStar®
Insulin lispro Sanofi® SoloStar®
Lyxumia® Pen
SoloStar®
JuniorStar®
Toujeo SoloStar®
TactiPen®
Ypsomed AG
ServoPen®
YpsoPen®

Andra pennor

Genentech, Inc.
Nutropin AQ Pen®

Vissa injektionspennor säljs inte i alla länder. Vid frågor vänder du dig injektionspennans tillverkare. Alla varumärken tillhör den nämnda tillverkaren. När du använder säkerhetskanylerna mylife Clickfine AutoProtect ska du följa kanylernas och injektionspennornas bruksanvisningar.