Řízení léčby pomocí chytrého telefonu představuje budoucnost léčby diabetu. Propojením inzulinové pumpy mylife YpsoPump s mobilní aplikací mylife CamAPS FX a systémem Dexcom G6 pro kontinuální monitorování glukózy (CGM) vytvoříš systém automatizovaného podávání inzulinu, který můžeš ovládat přímo z chytrého telefonu. Díky rozšíření portfolia systému mylife YpsoPump o automatizované podávání inzulinu se můžeš věnovat tomu, co tě baví, a už nemusíš trávit tolik času starostí o správnou léčbu diabetu.

Jak funguje mylife Loop

K automatizovanému podávání inzulinu pomocí pumpy mylife YpsoPump potřebuješ aplikaci mylife CamAPS FX a systém Dexcom G6 CGM. Propoj aplikaci mylife CamAPS FX s inzulinovou pumpou a senzorem Dexcom G6. Senzor Dexcom G6 pak bude posílat hodnoty glukózy každých pět minut do aplikace mylife CamAPS FX. Podle těchto hodnot aplikace každých osm až dvanáct minut upraví podávání inzulinu inzulinovou pumpou, aby hladina glukózy nebyla příliš nízká nebo naopak příliš vysoká.

Aplikace mylife CamAPS FX je personalizovaná a adaptivní. To znamená, že se neustále učí a přizpůsobuje měnící se potřebě inzulinu. Přizpůsobuje se podle odchylek v potřebě inzulinu během dne a mezi jednotlivými dny a kompenzuje podání příliš velkého, nebo naopak nedostatečného bolusu k jídlu. Pro větší soukromí a pohodlí si můžeš bolus k jídlu podávat přímo z chytrého telefonu.

Aplikace je schválená pro osoby s diabetem 1. typu starší jednoho roku včetně a lze ji používat i v těhotenství. V kombinaci se systémem Dexcom G6 je schválená pro pacienty s diabetem 1. typu od dvou let věku.

mylife Loop - CamAPS Video

mylife CamAPS FX Jak se aplikace učí?

CamAPS FX - Learning

Prof. Roman Hovorka, tvůrce aplikace CamAPS FX, vysvětluje, jak se její algoritmus učí.

Učení probíhá na třech úrovních:

1. úroveň
Celkové učení: Toto učení je založeno na celkové potřebě inzulinu, tzn. kolik inzulinu tělo potřebuje v průměru během dne.

2. úroveň
Učení během dne (během 24 hodin): Toto učení je založeno na tom, kolik inzulinu tělo potřebuje v určitou denní hodinu.

3. úroveň
Učení po jídle: Když si uživatel podá bolus k jídlu, systém sleduje, jestli bylo podané množství inzulinu přiměřené. Pokud uživatel pravidelně nadhodnocuje nebo podhodnocuje množství sacharidů, začne systém upravovat podávání inzulinu po jídle.

Všechny tyto úrovně učení probíhají průběžně.

Specifikace mylife CamAPS FX

Přehled obrazovky

Navigace (domovská obrazovka)
Domovská obrazovka
Podrobný graf (k zobrazení podrobného grafu natoč domovskou obrazovku do polohy na šířku nebo klepni na ikonu “Otočit obrazovku”).

Hlavní funkce

V tabulce je přehled specifikací aplikace mylife CamAPS FX.
Věkové omezení: Aplikace mylife CamAPS FX je schválená pro osoby s diabetem 1. typu starší jednoho roku včetně a lze ji používat i v těhotenství. V kombinaci se systémem Dexcom G6 je schválená pro pacienty s diabetem 1. typu od dvou let věku.
Kompatibilní chytré telefony: Chytré telefony s operačním systémem Android kompatibilní se senzorem Dexcom: www.dexcom.com/compatibility

Pouze pro vzdálené sledování "Companion": Chytré telefony s operačním systémem Android 8 a vyšším.
Kompatibilní senzor CGM (kontinuální monitorování glukózy): Dexcom G6 – měření glykémie pomocí předem kalibrovaných testů je nutné pouze ve výjimečných případech (viz pokyny k použití senzoru Dexcom G6)
Celková denní dávka (CDD) a rozmezí hmotnosti: Celková denní dávka (CDD) 5–350 jednotek za den
Hmotnost 10–300 kg
Algoritmus: Léčba podle cíle
Prediktivní upravování (algoritmus počítá potřebu inzulinu na následující 2,5 až 4 hodiny)
Adaptivní model (podávání inzulinu se upravuje každých 8 až 12 minut)
Učení: Průběžné přizpůsobování podávání inzulinu každých 8–12 minut podle hodnot glukózy načítaných ze senzoru CGM každých 5 minut. Učení z předchozího podávání inzulinu a z informací o bolusu k jídlu a přizpůsobování potřebě inzulinu v průběhu dne, v jednotlivých dnech a po jídle.
Cílová glykémie: Výchozí cílová hodnota: 5,8 mmol/l
Nastavitelná osobní cílová hodnota: 4,4–11,0 mmol/l
Sdílení dat Ano - prostřednictvím:
Aplikace mylife CamAPS FX v chytrém telefonu: generování a export zpráv ve formátu PDF včetně statistik glykémie, statistik inzulinu, statistik "Auto modu" a upozornění, informací o nastavení a týdenních přehledech. Pro generování zpráv PDF je nutné připojení k internetu.

Glooko: automatické odesílání dat z aplikace mylife CamAPS FX na platformu Glooko pro sdílení dat se zdravotníky. Pro sdílení dat s Glooko je nutné připojení k internetu.
Sledování na dálku: Ano - prostřednictvím:
Vzdáleného sledování "Companion": aplikace mylife CamAPS FX umožňuje sdílení dat uživatele až s 10 "společníky". Vzdálené sledování je integrováno do aplikace, a proto aplikaci mylife CamAPS FX používají jak uživatel, tak "společník". Údaje CGM, údaje o inzulínu a další údaje i upozornění se zrcadlí v aplikaci mylife CamAPS FX "společníka". Pro sdílení dat se "společníky" je nutné připojení k internetu.

Vzdálené sledování pomocí SMS: aplikace mylife CamAPS FX podporuje vzdálené sledování pomocí SMS. Všechny alarmy a výstrahy generované aplikací budou odeslány prostřednictvím zprávy SMS až 5 "sledujícím". K odesílání SMS zpráv "sledujícím" je nutné SIM karta.

Vezměte prosím na vědomí, že je možné současně používat vzdálené sledování "Companion" a vzdálené sledování pomocí SMS.
Diskrétní podávání bolusů: Ano, prostřednictvím aplikace mylife CamAPS FX v chytrém telefonu
Kalkulátor doporučeného bolusu: Ano, prostřednictvím aplikace mylife CamAPS FX v chytrém telefonu
Další funkce: Režim Boost a Ease-off
Funkce pomalu tráveného jídla

Stáhni si základní informace a uživatelskou příručku k aplikaci mylife CamAPS FX.

Klinické přínosy

Jediný algoritmus pro automatizované podávání inzulinu schválený pro pacienty už od jednoho roku včetně*

Přístup založený na uzavřené smyčce je obecně akceptován pro všechny věkové skupiny: děti předškolního věku1, děti2, 3, 4, dospívající2, 3, 4, dospělí2, 3 i starší dospělí5. Snížení zátěže diabetem a zlepšení kvality života bylo pozorováno u dětí, dospívajících i dospělých2. K psychosociálním přínosům, které uváděli rodiče a opatrovatelé, patřilo zlepšení spánku, zlepšení kvality života nebo snížení zátěže diabetem6. Uzavřená smyčka je bezpečná a klinicky významná možnost léčby i pro starší dospělé5.

Při používání aplikace CamAPS FX u malých dětí ve věku 1 až 7 let bylo doloženo klinicky i statisticky významné snížení hodnoty HbA1c o 0,4 % a prodloužení doby v cílovém rozmezí glukózy o 9 % bez prodloužení doby hypoglykémie pod 3,9 mmol/l1.

Používání algoritmu úprav v aplikaci CamAPS FX u osob starších 6 let včetně dospělých vedlo ke snížení hodnoty HbA1c o 0,4 %, k prodloužení doby v cílovém rozmezí glukózy o 11 % a ke zkrácení doby hypoglykémie pod 3,9 mmol/l o 0,8 %3. To dokládá důležitost a schopnost algoritmu úprav v aplikaci CamAPS FX dosahovat požadované bezpečnosti při úpravách hodnoty glukózy.

Srovnávací léčbou byla v obou studiích léčba pumpou doplněnou o senzor. Byla používána stejná inzulinová pumpa a stejný senzor glukózy, ale bez algoritmu úprav.

* V kombinaci se systémem Dexcom G6 je schválená pro pacienty s diabetem 1. typu od dvou let věku.

Přečti si, jaké zkušenosti se systémem automatizovaného podávání inzulinu mylife Loop má jedna z jeho uživatelek, Emmie.

Díky monitorování na dálku můžou být rodiče a opatrovatelé v klidu.

Regulace a sledování glykémie, především v noci, je velkou úlevou a zlepšuje kvalitu spánku. Díky tomu se výrazně snižuje zátěž, kterou diabetes představuje pro rodiče a opatrovatele, protože už nemusejí sami tak bedlivě sledovat hodnoty glukózy. Obecně platí, že uživatelé už nemusejí trávit řízením diabetu tolik času.6

Lepší úprava glykémie během těhotenství

Podáváním inzulinu v uzavřené smyčce bylo dosahováno srovnatelného zvládání glykémie jako při léčbě pumpou doplněnou o senzor, ale docházelo při něm mnohem méně často k hypoglykémii. Podávání inzulinu v uzavřené smyčce bylo navíc považováno za bezpečnou a účinnou možnost regulace hladiny glukózy u širokého spektra těhotných žen s diabetem 1. typu.7

Uzavřená smyčka fungovala dobře i během porodu. Systém se pružně přizpůsobil rychlé změně potřeby inzulinu po porodu. Bezprostředně po něm byly ženy po víc než 80 % času v cílovém rozmezí glykémie.8

Lepší kvalita života díky adaptivnímu systému automatizovaného podávání inzulinu, který se sám učí

Aplikace mylife CamAPS FX se neustále učí a rychle se přizpůsobuje měnící se potřebě inzulinu. Přizpůsobuje se podle odchylek v potřebě inzulinu během dne a mezi jednotlivými dny a kompenzuje podání příliš velkého, nebo naopak nedostatečného bolusu k jídlu. A pokud uživatel pravidelně nadhodnocuje nebo podhodnocuje množství sacharidů, algoritmus tomu přizpůsobí podávání inzulinu, aby hladina glukózy nebyla příliš nízká nebo příliš vysoká. Lze ho tak bezpečně a účinně používat ve všech životních situacích2.

Naprostá volnost s režimem Boost a Ease-off

Chystáš se na trénink? Je venku vedro? Režim Ease-off snižuje podávání inzulinu v závislosti na hladině glukózy, dočasně zvyšuje cílovou hladinu glukózy a přerušuje podávání inzulinu, pokud systém odhadne, že hladina glukózy klesne pod cílovou hodnotu. Nebo můžeš naopak použít režim Boost. Algoritmus pak reaguje citlivěji a zvýší podávání inzulinu o ~35 %. To se může hodit, například pokud si zapomeneš podat bolus (nebo u žen v době menstruace). Jakmile hladina glukózy dosáhne cílové hodnoty, nebude režim Boost snižovat glukózu pod cílovou hodnotu.

Skutečně personalizované řízení diabetu

Potřebuješ ráno vyšší hladinu glukózy a odpoledne naopak nižší? Můžeš si nastavit vlastní osobní cíl v rozmezí od 4,4 do 11,0 mmol/l v segmentech po 30 minutách. S funkcí pomalu tráveného jídla algoritmus navíc podle hladiny glukózy podává 3 až 4 hodiny inzulin navíc.

Co říkají uživatelé mylife Loop

Neumím si představit, že jak bych bez mylife Loop žila tak aktivně. Mám tři děti a chodím pravidelně cvičit. Jsem proto ráda, že mám teď víc času, abych si užívala radosti ze života.

Kathi, diagnostikována ve 21 letech

Líbí se mi, jak algoritmus v aplikaci u mě začíná rozpoznávat obvyklé změny hodnot glykémie a jak udržuje glykémii v potřebném rozmezí, ale nejlepší pro mě je, že konečně můžu celou noc spát.

Oisin, diagnostikován v 9 letech

Když mám stabilnější glykémii a ta je po delší dobu ve správném rozmezí, je život hned snazší.

Susanne, diagnostikována ve 38 letech

Udělejte první krok - kontaktujte nás

Pokud si přejete domluvit názorné předvedení pumpy naším reprezentantem, vyplňte tento formulář a zašlete krátkou zprávu.

Pozn.:
Údaje, které v tomto formuláři uvedeš, použijeme pouze k výše uvedenému účelu. Nejsou ukládány na webovém serveru. Další informace o shromažďování a zpracovávání osobních údajů najdeš v našich zásadách ochrany osobních údajů.

 

Jaký je součet 3 a 7?

* Povinná pole

Snadné spuštění v pouhých pěti krocích

Krok 1

Absolvuj online školení k aplikaci mylife CamAPS FX nebo požádej o proškolení zdravotnického pracovníka

Krok 2

Stáhni si aplikaci mylife CamAPS FX a nastav si účet

Krok 3

Propoj aplikaci s pumpou mylife YpsoPump

Krok 4

Propoj aplikaci se systémem CGM

Krok 5

Dokonči nastavení bolusové kalkulačky a nakonfiguruj a synchronizujte senzor CGM

Snadné spuštění v pouhých pěti krocích

Krok 1

Absolvuj online školení k aplikaci mylife CamAPS FX nebo požádej o proškolení zdravotnického pracovníka

Krok 2

Stáhni si aplikaci mylife CamAPS FX a nastav si účet

Krok 3

Propoj aplikaci s pumpou mylife YpsoPump

Krok 4

Propoj aplikaci se systémem CGM

Krok 5

Dokonči nastavení bolusové kalkulačky a nakonfiguruj a synchronizujte senzor CGM

Online školení

CamAPS FX training portal

Absolvuj online školení k aplikaci mylife CamAPS FX nebo požádej o proškolení zdravotnického pracovníka. Pak budeš moci začít používat systém jako certifikovaný uživatel aplikace mylife CamAPS FX. (Pokud chceš používat mylife Loop, potřebuješ verzi pumpy mylife YpsoPump kompatibilní s aplikací mylife CamAPS FX a připojený systém Dexcom G6.)

Ke stažení

Stáhni si aplikaci mylife CamAPS FX z obchodu Google Play.

Funguje v chytrých telefonech s operačním systémem Android. iOS bude následovat později.

Víš, že ...?

Aplikaci mylife CamAPS FX můžeš používat i v režimu demo a propojit ji s virtuální inzulinovou pumpou a virtuálním systémem CGM. Vyzkoušej to. (Virtuální CGM lze používat pouze s virtuální pumpou. Se skutečnou pumpou ho nelze používat. Virtuální CGM používej pouze ke školení a pro účely předvedení funkcí. Nebudou se spouštět žádné výstrahy ani alarmy. Nebudou dostupné všechny funkce CGM.)

Odkazované klinické studie

1 Ware J. et al.: Randomized Trial of Closed-Loop Control in Very Young Children with Type 1 Diabetes.
N Engl J Med. 2022 Jan;386(3):209-219. DOI: 10.1056/NEJMoa2111673

2 Barnard K. D. et al.: Closing the Loop in Adults, Children and Adolescents With Suboptimally Controlled Type 1 Diabetes Under Free Living Conditions: A Psychosocial Substudy.
J Diabetes Sci Technol. 2017 Nov;11(6):1080-1088. DOI: 10.1177/1932296817702656

3 Tauschmann M. et al.: Closed-loop insulin delivery in suboptimally controlled type 1 diabetes: a multicentre, 12-week randomised trial. Lancet. 2018 Oct;392(10155):1321-1329. DOI: 10.1016/S0140-6736(18)31947-0

4 Ware J. et al.: Cambridge hybrid closed-loop algorithm in children and adolescents with type 1 diabetes: a multicentre 6-month randomised controlled trial. The Lancet Digital Health. 2022 Apr;4(4):e245-e255. DOI:10.1016/ S2589-7500(22)00020-6

5 Boughton C. K. et al.: Hybrid closed-loop glucose control compared with sensor augmented pump therapy in older adults with type 1 diabetes: an open-label multicentre, multinational, randomised, crossover study. Lancet Healthy Longev. 2022 Mar;3(3):e135–e142. DOI: 10.1016/S2666-7568(22)00005-8

6 Musolino G. et al.: Reduced burden of diabetes and improved quality of life: Experiences from unrestricted day-and-night hybrid closed-loop use in very young children with type 1 diabetes. Pediatr Diabetes. 2019 Sep;20(6):794-799. DOI: 10.1111/pedi.12872

7 Stewart Z. A. et al.: Day-and-Night Closed-Loop Insulin Delivery in a Broad Population of Pregnant Women With Type 1 Diabetes: A Randomized Controlled Crossover Trial. Diabetes Care. 2018 Jul;41(7):1391-1399. DOI: 10.2337/dc17-2534

8 Stewart Z. A. et al.: Adaptability of Closed Loop During Labor, Delivery, and Postpartum: A Secondary Analysis of Data from Two Randomized Crossover Trials in Type 1 Diabetes Pregnancy. Diabetes Technol Ther. 2018 Jul; 20(7):501-505. DOI: 10.1089/dia.2018.0060

 

Právní upozornění:

Obrázky produktů jsou pouze pro ilustraci.

CamAPS je registrovaná ochranná známka společnosti CamDiab Ltd.

Dexcom a Dexcom G6 jsou registrované ochranné známky společnosti Dexcom, Inc., ve Spojených státech amerických a případně v dalších zemích.

Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto známek společností Ypsomed je kryto licencí.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou ve vlastnictví příslušných vlastníků.

Bezpečnostní informace k výše uvedeným produktům najdete na webu mylife-diabetescare.cz/bezpecnost