Intensiv konventionell behandling (ICT)

Vid den här behandlingstypen injiceras insulin med en insulinpenna minst fyra gånger om dagen.

Två typer av insulin används då:

  • Ett långverkande insulin ("basalinsulin") injiceras en eller två gånger om dagen för att svara mot kroppens grundkrav.
  • Ett kortverkande insulin (bolusinsulin) injiceras vid varje måltid för att kompensera för kolhydrater i en måltid (måltidsbolus) eller för att korrigera en hög blodglukosnivå (korrektionsbolus).

En insulinpenna innehåller en insulinampull och en doseringsenhet. Olika pennor används till basal- och bolusinsulin.

Insulin injiceras i fettvävnaden under huden (subkutant) på buken, låren eller skinkorna. Pennkanylerna som används är extra tunna, så det märks knappt när man sticker in dem. Man tar en ny pennkanyl för varje injektion.

Intensiv konventionell insulinbehandling (ICT) är standardbehandlingen för de flesta med typ 1-diabetes. Men metoden har begränsningar

Begränsningar för ICT:

  • Blodglukosnivån kan vara för hög vid uppvaknandet på morgonen ("gryningseffekten" eller "gryningsfenomenet"). Det beror på ändrat insulinbehov under natten, som inte kan hanteras tillräckligt bra med långverkande insulin.
  • Långverkande insulin ger liten flexibilitet. Om insulinbehovet ändras plötsligt, till exempel vid fysisk aktivitet och sport eller i stressiga situationer, kan kroppen inte svara snabbt på de ändringarna.
  • Det är svårt att hantera oregelbundna rutiner och skiftarbete med långverkande insulin eftersom insulinbehovet ständigt ändras.
  • För barn och ungdomar samt gravida kvinnor kan ICT ofta inte ge tillfredsställande kontroll av blodglukos på grund av hormonsvängningar.

I de fallen är behandling med insulinpump ett bra alternativ.

Insulinnivåer i blodet jämfört med insulinbehovet...

...för personer utan diabetes

Insulin release in non-diabetics

   Insulinbehov

   Måltid

   Insulinfrisättning för basbehovet

   Måltidsberoende insulinfrisättning

...vid ICT

Insulin "release" in the case of MDI

   Insulinbehov

   Måltid

   Basalinsulin

   Bolusinsulin (måltidsinsulin)

   Långverkande insulin (basalinsulin)

   Snabbverkande insulin (bolusinsulin)