Diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes är den vanligaste ämnesomsättningssjukdomen under barnaåren. Uppskattningsvis är 7 000 barn och ungdomar drabbade i Sverige. Man vet inte exakt hur sjukdomen utlöses. Forskare antar ärftliga orsaker, som förstärks av omgivningsfaktorer.

Efter diagnosen

Diagnosen drabbar oftast barn och föräldrar helt oförberett. Efter den första chocken kommer frågorna:

  • Hade vi kunnat göra något för att förhindra insjuknandet?
  • Hur kan vi hantera den här kroniska sjukdomen till vardags?

Viktigt att veta: Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom, som varken utlöses av för mycket mat eller för mycket socker. Den kan inte förhindras eller botas. Tack vare moderna behandlingsmetoder och läkemedel kan man dock i dag behandla den mycket framgångsrikt.

Behandling vid typ 1 diabetes

Vid behandling av typ 1 diabetes spelar egenvård en viktig roll. Läkaren fastlägger behandlingen, som sedan måste hanteras av barnen respektive föräldrarna – beroende på barnens ålder. Det betyder:

  • Blodsockret mäts flera gånger om dagen.
  • Kolhydratmängden i måltiderna beräknas. Även insulindosen ska beräknas.
  • Insulinet injiceras (sprutas) in i underhudsfettet med en insulinpenna eller en insulinpump.

Barn och föräldrar får utförlig utbildning om detta och dessutom regelbundna kontroller. Vid er sida står ett team av diabetologer, diabetessköterskor och psykologer för att aktivt stödja er i vardagen.
Två behandlingsmetoder kommer i fråga vid typ 1 diabetes:

Intensiv konventionell insulinbehandling (ICT) och insulinpumpsbehandling (CSII).

Behandlingsmål är:

  • Stabil inställning av ämnesomsättningen med blodsockervärden i normalområdet – utan ofta förekommande låga blodsockervärden. På lång sikt bidrar det till att undvika följdsjukdomar till diabetes.
  • Stor flexibilitet och hög livskvalitet, så att barnen inte känner sig hindrade av sjukdomen.

Eftersom de målen ofta inte uppnås tillfredsställande med intensiv insulinbehandling (ICT), behandlas barn och ungdomar i ökande utsträckning med insulinpump.

Hjälp i vardagen

Barn och ungdomar med typ 1 diabetes önskar sig ett normalt liv som alla andra barn. De har samma kapacitet och vill inte bli särbehandlade i skolan eller idrottsföreningen. För föräldrar är det ofta en balansgång: Å ena sidan vill de uppfostra sina barn till självständighet, å andra sidan känner de att de ständigt måste skydda och kontrollera barnen.

Experter råder föräldrar att engagera barnet i diabetesbehandlingen så tidigt som möjligt, som även är fallet i diabetesutbildningen. Låt barnet göra vad det kan, och ge det stöd när dess förmåga inte räcker. Det är viktigt att inte lägga över ansvaret för tidigt. Även för ungdomar bör föräldrar fortfarande finns till hands som stöd. Det finns inga regler för i vilken ålder ett barn självt kan överta behandlingen.

Dagis och skola

Personal och lärare har ofta ingen eller obetydlig kunskap om typ 1 diabetes. De får lagligen inte överta några uppgifter som hör till behandlingen, som t.ex. att ge insulininjektioner. För ett gott samarbete är det viktigt att

  • bygga upp ett förtroende,
  • informera kontaktpersoner i skola och dagis om diabetes,
  • nämna konkreta exempel på hur personalen kan stötta barnet.

För mer information hänvisas till arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se.