Bezpieczne udostępnianie danych personelowi medycznemu na potrzeby zdalnego wsparcia leczenia

Możesz przekazać personelowi medycznemu informacje dotyczące leczenia cukrzycy, pozostając bezpiecznie w domu — bez konieczności wizyty w placówce. Na tej stronie dowiesz się, jak łatwo skonfigurować własne konto w chmurze mylife Cloud i przygotować się do udostępniania informacji dotyczących leczenia personelowi medycznemu.

Pacjenci: rejestracja i konfiguracja konta w chmurze mylife Cloud

Krok 1 z 14

Otwórz przeglądarkę internetową. Przejdź pod adres https://mylife-software.net. Kliknij opcję "Register" (Zarejestruj), aby rozpocząć proces tworzenia konta w chmurze mylife Cloud.

Krok 2 z 14

Wybierz kraj, w którym mieszkasz.

Uwaga: po zakończeniu rejestracji nie można zmienić kraju zamieszkania.

Krok 3 z 14

Podaj wszystkie informacje. Upewnij się, że wybrano opcję "Patient" (Pacjent). Następnie kliknij opcję "Register" (Zarejestruj).

Krok 4 z 14

Zaakceptuj ogólne warunki i postanowienia, zaznaczając odpowiednie pole.

Krok 5 z 14

Zaakceptuj przepisy o ochronie danych osobowych, zaznaczając odpowiednie pole.

Krok 6 z 14

Otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Otwórz ją na komputerze. Aby kontynuować proces rejestracji konta, trzeba kliknąć link w ciągu 72 h.

Krok 7 z 14

Po kliknięciu linku aktywacyjnego z wiadomości e-mail Twoje konto użytkownika zostanie zatwierdzone. Aby kontynuować konfigurację swojego konta w chmurze mylife Cloud, kliknij opcję "Login" (Zaloguj). Nastąpi przekierowanie do strony logowania do chmury mylife Cloud.

Kroki 8a i 8b z 14

Najpierw podaj swój adres e-mail, po czym kliknij opcję "Login" (Zaloguj). Podaj hasło i ponownie kliknij opcję "Login" (Zaloguj).

Krok 9 z 14

Uruchom kreator konfiguracji swojego konta. Jeśli jesteś pacjentem, upewnij się, że pole "Self-management" (Samodzielna kontrola) jest zaznaczone. Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Krok 10 z 14

Podaj preferowany język i strefę czasową. Informacje o kraju są wstępnie wypełnione na podstawie podanych wcześniej danych.
Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Krok 11 z 14

Wybierz swoje ustawienia daty i czasu. Kliknij przycisk "Next" (Dalej).

Krok 12 z 14

Wybierz, których jednostek miary chcesz używać przy korzystaniu z oprogramowania mylife Software. Następnie kliknij przycisk "Finish" (Zakończ). Ten przycisk przekierowuje do szczegółowych informacji o pacjencie.

Krok 13 z 14

Podaj pozostałe szczegóły, takie jak płeć czy data urodzenia. Uwaga: nie zmieniaj wstępnie wypełnionego adresu e-mail. Jest to adres e-mail, którego będziesz używać w chmurze mylife Cloud. Następnie kliknij przycisk "Save" (Zapisz).

Krok 14 z 14

Udało Ci się pomyślnie zarejestrować konto w chmurze mylife Cloud. Teraz możesz używać oprogramowania mylife Software przez Internet oraz importować informacje dotyczące leczenia ze swoich urządzeń.

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Wyłącznie dla personelu medycznego: zapraszanie pacjentów do udostępniania danych w chmurze mylife Cloud

Krok 1 z 6

Przejdź do swojego ekranu głównego ("Dashboard"). Z listy rozwijanej wybierz pacjenta, którego chcesz zaprosić do udostępniania danych. Menu zaproszenia znajduje się pod imieniem i nazwiskiem pacjenta. Kliknij opcję "Invite patient" (Zaproś pacjenta) po prawej stronie.

Ważne: aby można było zaprosić pacjenta do udostępniania danych, jego dane osobowe muszą zawierać adres e-mail. Ten adres e-mail musi odpowiadać adresowi e-mail pacjenta w chmurze mylife Cloud (nazwie użytkownika).

Krok 2 z 6

Pojawi się okno podręczne, w którym należy potwierdzić zaproszenie pacjenta do udostępniania danych przyciskiem "OK".

Krok 3 z 6

Twój pacjent automatycznie otrzyma wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym (patrz następny krok). Dokończ proces, klikając "Close" (Zamknij) w oknie podręcznym.

Krok 4 z 6

Po ukończeniu procesu zapraszania nastąpi powrót do ekranu głównego pacjenta. Teraz należy poczekać na odpowiedź pacjenta drogą elektroniczną. Może on wyrazić zgodę na udostępnianie danych lub jej nie wyrazić.

Krok 5 z 6

Tak wygląda przykładowe zaproszenie przesłane pacjentowi. Pacjent będzie musiał kliknąć link i zalogować się do osobistego konta w chmurze mylife Cloud. Na swoim koncie, w części "Data sharing" (Udostępnianie danych), pacjent będzie mógł wyrazić zgodę na udostępnianie danych lub jej nie wyrazić.

Krok 6 z 6

Gdy pacjent zaakceptuje zaproszenie do udostępniania danych, twoje konto kliniczne w chmurze mylife Cloud zostanie powiązanie w kontem osobistym pacjenta. Dane leczenia będą dostępne. Menu zaproszenia i przycisk zaproszenia pod nazwą pacjenta nie będą już widoczne.

Możesz teraz zdalnie udzielać porad na podstawie danych leczenia udostępnionych przez pacjenta.

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Pacjenci: udzielanie pozwolenia na udostępnianie danych leczenia w chmurze mylife Cloud personelowi medycznemu

Krok 1 z 4

Tak wygląda przykładowa wiadomość e-mail z zaproszeniem pacjenta przesłana z konta przedstawiciela personelu medycznego w chmurze mylife Cloud.

Kliknij link lub zaloguj się bezpośrednio do swojego osobistego konta mylife Cloud.

Krok 2 z 4

Po zalogowaniu zobaczysz swój ekran główny (patrz ilustracja) lub możesz znaleźć się bezpośrednio w części udostępniania danych (patrz kolejny krok).

Jeśli jesteś na ekranie głównym, w menu kliknij opcję "Data sharing" (Udostępnianie danych).

Krok 3 z 4

Zobaczysz ekran "My data for others" (Moje dane dla innych osób). Widać tu oczekujące zaproszenie od personelu medycznego. Możesz udzielić dostępu do odczytu/zapisu lub odrzucić prośbę o udostępnianie danych.

Kliknij opcję "Read/write access" (Dostęp do odczytu/zapisu), aby udostępniać dane leczenia swojemu personelowi medycznemu.

Krok 4 z 4

Gdy zezwolisz na udostępnianie danych leczenia, na ekranie "My data for others" (Moje dane dla innych osób) będzie widoczny status udostępniania danych przedstawicielowi personelu medycznego.

Uwaga: pacjent może w każdym momencie przestać udostępniać dane, klikając przycisk "Deny access" (Odmów dostępu).

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Pacjenci: udostępnianie danych w chmurze mylife Cloud na potrzeby diasend

Krok 1 z 7

Przejdź do strony https://www.diasend.com i zaloguj się do konta diasend. Otworzy się strona startowa Twojego profilu. Kliknij przycisk "Connect app" (Połącz aplikację).

Ważne: poniższa konfiguracja umożliwi dostęp do danych leczenia znajdujących się na koncie w chmurze mylife Cloud za pośrednictwem konta pacjenta diasend. Aby do danych leczenia w usłudze diasend miał dostęp personel medyczny, wykonaj odpowiednie instrukcje z menu "Share data" (Udostępniaj dane) witryny diasend.

Krok 2 z 7

Po otwarciu strony "Connect app" (Połącz aplikację) przewijaj w dół, aż znajdziesz część poświęconą aplikacji mylife App / chmurze mylife Cloud.

Kliknij przycisk "Connect" (Połącz).

Krok 3 z 7

W oknie podręcznym podaj swoje dane uwierzytelniające do chmury mylife Cloud (adres e-mail i hasło), aby połączyć swoje konto w chmurze mylife Cloud ze swoim kontem diasend.

Kliknij przycisk "Connect" (Połącz).

Krok 4 z 7

Dla osób korzystających z pompy: aby zakończyć połączenie, upewnij się, że obecna pompa mylife YpsoPump jest Twoją aktywną pompą na koncie diasend.

Aby to zrobić, wybierz opcję "Yes" (Tak).

Krok 5 z 7

Dla osób korzystających z pompy: przejdź z powrotem do części "Review my data" (Sprawdź moje dane), czyli do strony startowej swojego profilu.

Kliknij opcję "My profile" (Mój profil).

Krok 6 z 7

Dla osób korzystających z pompy: na ekranie "My profile" (Mój profil) przewiń w dół do części "Insulin pump" (Pompa insulinowa). Przy numerze seryjnym 6 powinna być widoczna Twoja pompa mylife YpsoPump (sam numer seryjny nie jest widoczny). Teraz możesz zaimportować dane leczenia (glikemia, insulina itp.) ze swojego konta w chmurze mylife Cloud do swojego konta diasend.

Ważne: nie należy tutaj dodawać ręcznie swojej pompy mylife YpsoPump.

Krok 7 z 7

W dowolnym momencie można przestać udostępniać dane z konta w chmurze mylife Cloud na koncie diasend. Wystarczy udać się ponownie do części "Connect App" (Połącz aplikację) i kliknąć opcję "Disconnect" (Rozłącz) w części mylife App / mylife Cloud.

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Pacjenci: udostępnianie raportu PDF z aplikacji mylife App

Krok 1 z 5 – Apple iOS i Android:

Aby uzyskać dostęp do menu raportów PDF, dotknij ikony menu w lewym górnym rogu.

Krok 2 z 5 – Apple iOS i Android:

W menu dotknij opcji "Raport w formacie PDF", aby ją otworzyć.

Krok 3 z 5

Apple iOS:
Dotknij ikony kalendarza po prawej stronie. Korzystając z koła na dole ekranu, wybierz zakres czasowy, dla którego chcesz utworzyć raport PDF z danymi leczenia i ustawieniami pompy. Aby zablokować swój wybór, dotknij przycisku "OK".

Android:
Dotknij ikony kalendarza po prawej stronie. W menu, które się otworzy, wybierz zakres czasowy, dla którego chcesz utworzyć raport PDF z danymi leczenia i ustawieniami pompy. Dotknij go, aby zablokować swój wybór.

Krok 4 z 5 – Apple iOS i Android:

Wybrany zakres czasowy można ustawić, wybierając datę rozpoczęcia i datę zakończenia. Następnie dotknij opcji "Eksportuj", aby utworzyć raport.

Krok 5 z 5 – Apple iOS i Android:

Twój raport PDF został utworzony. Będzie on zawierał dane dotyczące glikemii i insuliny, Twojej pompy i ustawień kalkulatora bolusa oraz cotygodniowe podsumowanie Twoich danych leczenia.

Przy użyciu menu kontekstowego smartfona (patrz pomarańczowe oznaczenie) możesz udostępnić raport personelowi medycznemu, korzystając z popularnych kanałów komunikacji, jak na przykład e-mail czy WhatsApp.

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych.

Pacjenci: połączenie aplikacji mylife App z chmurą mylife Cloud z istniejącego profilu w aplikacji

Krok 1 z 6 – Apple iOS i Android:

W tej części można się dowiedzieć, w jaki sposób zalogować się do konta w chmurze mylife Cloud z istniejącego profilu w aplikacji mylife App. Dzięki temu można zsynchronizować swoje dane leczenia między aplikacją mylife App a chmurą mylife Cloud.

Wymaganie wstępne: trzeba posiadać istniejące konto mylife Cloud. Należy mieć przygotowane dane uwierzytelniające do logowania.

Otwórz menu aplikacji mylife App, dotykając odpowiedniej ikony menu w lewym górnym rogu.

Krok 2 z 6 – Apple iOS i Android:

W menu dotknij przycisku "Ustawienia".

Krok 3 z 6 – Apple iOS i Android:

Dotknij opcji "Dane osobowe".

Krok 4 z 6 – Apple iOS i Android:

W części "Dane osobowe" dotknij opcji "Zaloguj się".

Krok 5 z 6 – Apple iOS i Android:

W oknie podręcznym podaj swoje dane uwierzytelniające do chmury mylife Cloud (adres e-mail i hasło).

Można zaznaczyć opcję "Nie wylogowuj mnie", jeśli chcesz, aby aplikacja zachowała Twoje hasło.

Dotknij opcji "Zaloguj się" w prawym górnym rogu.

Krok 6 z 6 – Apple iOS i Android:

Po udanym logowaniu przejdziesz do ekranu "Ostatnie wartości" w aplikacji. Na dole znajduje się status synchronizacji chmury mylife Cloud (zielona ikona znaku wyboru z datą i godziną ostatniej synchronizacji).

Uwaga: wszystkie nazwy i wartości są podawane wyłącznie w celach demonstracyjnych.